Historie Zakarpatské Ukrajiny v datech

Chronologické řazení

Historie Zakarpatské Ukrajiny v datech

 • mladší dob kamenná - první doklady o lidském osídlení Zakarpatské Ukrajiny
 • doba železná - pronikání Skytů
 • kolem roku 250 po Kristu - ze západu pronikají Keltové, kteří se ve své expanzi kolem roku 250 po Kristu dostali až do karpatské kotliny
 • kolem roku 895 - V době stěhování národů sem ze severu přicházely slovanské kmeny a z jihu pak především nomádští Maďaři
 • 10. a 11. století - odhadovaný příchod Slovanů z Bulharska
 • začátek 10. století - vládl z Užhorodu území osídlenému Slovany kníže Laborec
 • 903 - kníže Laborec padl v roce 903 při obraně užhorodské pevnosti proti maďarskému útoku
 • 1241 - Tatarský vpád do střední Evropy v roce 1241 byl veden i karpatskými průsmyky a zpustošil zem natolik, že se téměř vylidnila.
 • 14. století - první historicky doložený vládce Podkarpatské Rusi kníže Fedor Korjatovič se tam uchýlil z Litvy jako emigrant vypovězený Vitoldem Litevským uprostřed 14. století a přivedl s sebou mnoho ruských rodin.
 • 15. století - Matyášem Korvín v druhé polovině 15. století naposledy potvrdil výsady udělované vladaři podkarpatským Rusínům za vykonávání pohraniční stráže.
 • 1514 - selském povstání Jiřího Doži,
 • 1646 - Část pravoslavného kněžstva vedená biskupem Basilijem Tarasovičem, navázala kontakty s Římem, a dala tak vzniknou řecko-katolické církvi. V té době působí v Šáryšském (Blatném) potoku, ležícím na hranici Podkarpatské Rusi se Slovenskem, na pozvání rodiny Rákoczyů, J.A. Komenský.
 • 1771 - Osamostatňuje se mukačevské biskupství /vláda Marie Terezie/. Mukačevská diecéze byla do té doby podřízena katolickému biskupovi v maďarském Egeru
 • 1848 - dvoučlenná delegace podkarpatských Rusínů, vedená Adolfem Dobrjanským se zúčastňuje Slovanského sjezdu v Praze

tento článek není dokončen